Overeenkomst

Algemene voorwaarden trainingen, cursussen en workshops – particulier

1. Algemene bepalingen

1.1 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder

De Contractant – ouder, verzorger of voogd van de Leerling.

De Leerling – de persoon die de begeleiding, bijles, ondersteuning ontvangt.

HogerOp – de organisatie die de begeleiding, bijles of ondersteuning verzorgt.

1.2 Deze algemene voorwaarden bestaat uit de volgende algemene bepalingen en voorwaarden

 1. Algemene bepalingen
 2. Annulering
 3. Overmacht
 4. Training
 5. Betaling en facturering
 6. Geheimhouding
 7. Intellectueel eigendom
 8. Communicatie
 9. Aansprakelijkheid
 10. Klachten
 11. Overig

2. Annulering

2.1 Contractant is bevoegd tot annulering van een training. In geval van annulering is Contractant aan HogerOp een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:

 • Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de opdracht: 50% van de prijs.
 • Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 80% van de prijs
 • Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 100% van de prijs.

3. Overmacht

3.1 Indien er sprake is van overmacht, hoeven de verplichtingen niet nagekomen te worden. Onder overmacht valt alle van buitenkomende oorzaken, niet voorzien, waarop HogerOp en de Contractant geen invloed kan uitoefenen. Denk aan: zware verkoudheid/griep die tijdens de schooldag is ontstaan, ernstige ongelukken waarbij medische zorg nodig is en overlijden van naasten.

4. Training

4.1 HogerOp stelt begeleiding en ruimte ter beschikking zodat de leerlingen in een rustige en prettige omgeving zich optimaal kunnen richten op de training.

4.2 HogerOp zal naar beste inzicht en vermogen de training uitvoeren, op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.

4.3 Indien de Leerling zonder afmelding niet op de afgesproken tijd bij HogerOp aanwezig is, zal HogerOp dezelfde dag daarover telefonisch of per e-mail contact opnemen met de Contractant.

4.4 De Leerling volgt de instructies over hoe huiswerk het best gemaakt en geleerd kan worden zo goed mogelijk op. Extra huiswerk, wat soms wordt meegegeven, dient volgens afspraak gemaakt te worden.

4.5 De Leerling dient zelf voor een rekenmachine, schrijfblokken, schrijfgerei e.d. te zorgen. Indien nodig zal HogerOp voor aanvullend materiaal zorgen.

5. Betaling en facturering

5.1 HogerOp factureert Contractant het gehele factuurbedrag bij aanvang van de training.

5.2 HogerOp hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

6. Geheimhouding

6.1 Alles wat met Contractant en Leerling besproken wordt, wordt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden wordt verstrekt, tenzij er sprake is gevaar voor het eigen leven en/of leven van anderen.

6.2 Alleen informatie die een begeleider moet weten voor een goede begeleiding, wordt gedeeld.

6.3 De contactgegevens en inloggegevens zijn vertrouwelijk en wordt niet aan derden verstrekt.

7. Intellectueel eigendom

7.1 Al het trainings-, les- en aanvullend materiaal door HogerOp in verband met de training verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag niet worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HogerOp.

8. Communicatie

8.1 De communicatie t.a.v. de begeleiding verloopt voornamelijk tussen HogerOp en de Leerling.De Contractant wordt altijd op de hoogte gesteld van de gemaakte afspraken.

9. Aansprakelijkheid

9.1 HogerOp is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van wijzigingen in trainingsinhoud, trainingsspecificaties of trainingsmateriaal, en/of de toepassing door de deelnemer van het geleerde in de training, dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.

10. Klachten

10.1 In geval van klachten met betrekking tot de training kan Contractant zich wenden tot de trainer of directie van HogerOp.

11. Overig

11.1 Indien de Contractant en Leerling akkoord gaan met de begeleiding, gaat ze ook akkoord met de algemene voorwaarden.