Overeenkomst

Hierbij verklaart de Contractant en HogerOp dat het volgende overeengekomen is: begeleiding voor [naam]

De Contractant is op de hoogte van de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden huiswerkbegeleiding en bijles

1. Algemene bepalingen

1.1 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder

De Contractant – ouder, verzorger of voogd van de Leerling.

De Leerling – de persoon die de begeleiding, bijles, ondersteuning ontvangt.

HogerOp – de organisatie die de begeleiding, bijles of ondersteuning verzorgt.

1.2 Deze algemene voorwaarden bestaat uit de volgende algemene bepalingen en voorwaarden

  1. Algemene bepalingen
  2. Beëindiging van de overeenkomst
  3. Overmacht
  4. Begeleiding
  5. Verhindering en vakanties
  6. Betalingen
  7. Geheimhouding
  8. Intellectueel eigendom
  9. Communicatie
  10. Overig

2. Beëindiging van de overeenkomst

2.1 Als de Contractant de overeenkomst wil beëindigen geldt hiervoor een opzegtermijn van één maand als de leerling een keer per week of eens per twee weken komt. Indien de leerling twee keer of vaker in de week komt geldt een opzegtermijn van twee weken.

2.2 Het opzeggen van de begeleiding dient schriftelijk te gebeuren.

2.3 Indien de Leerling in het examenjaar zit spreekt het voor zich dat de begeleiding na het examen zal stoppen. In dat geval hoeft de begeleiding niet opgezegd te worden.

3. Overmacht

3.1 Indien er sprake is van overmacht, hoeven de verplichtingen niet nagekomen te worden. Onder overmachtvalt alle van buitenkomende oorzaken, niet voorzien, waarop HogerOp en de Contractant geen invloed kan uitoefenen. Denk aan: zware verkoudheid/griep die tijdens de schooldag is ontstaan, ernstige ongelukken waarbij medische zorg nodig is en overlijden van naasten.

4. Begeleiding

4.1HogerOp stelt begeleiding en ruimte ter beschikking zodat de leerlingen in een rustige en prettige omgeving zich optimaal kunnen richten op het maken en leren het huiswerk.

4.2 HogerOp zal naar beste inzicht en vermogen de huiswerkbegeleiding uitvoeren, op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.

4.3 Indien HogerOp vermoedt dat de begeleiding niet het gewenste resultaat gaat opleveren, zal met De Contractant en de Leerling overlegd worden over vervolgstappen. HogerOp zal de wijze van begeleiding evalueren en eventueel aanpassen.

4.4 Indien de Contractant of de Leerling vermoedt dat de begeleiding niet het gewenste resultaat gaat opleveren, dient zo snel mogelijk met HogerOp contact opgenomen te worden. HogerOp, de Contractant en de Leerling zullen de begeleiding evalueren en vervolgstappen bespreken.

4.5 De Contractant zal HogerOp tijdig informeren over veranderingen of situaties die redelijkerwijs invloed kunnen hebben op de begeleiding of de schoolprestaties van de Leerling.

4.6 De Leerling krijgt alleen bijles voor het vak/de vakken waarvoor de Leerling aangemeld is. Er mogen vragen over andere vakken gesteld worden, maar dit dient een uitzondering op de regel te zijn. Indien blijkt dat de Leerling ook moeite heeft met vakken waarvoor hij/zij niet aangemeld is, wordt contact opgenomen met de Contractant.

4.7 Indien de Leerling zonder afmelding niet op de afgesproken tijd bij HogerOp aanwezig is, zal

HogerOp dezelfde dag daarover telefonisch of per e-mail contact opnemen met de Contractant.

4.8 De Leerling volgt de instructies over hoe huiswerk het best gemaakt en geleerd kan worden zo goed mogelijk op. Extra huiswerk, wat soms wordt meegegeven, dient volgens afspraak gemaakt te worden.

4.9 De Leerling dient zelf voor een rekenmachine, schrijfblokken, schrijfgerei e.d. te zorgen. Indien nodig zal HogerOp voor aanvullend materiaal zorgen.

5. Vakanties en verhindering

5.1 Tijdens de officiële schoolvakanties en feestdagen van het basis- en voortgezet onderwijs gaat de begeleiding alleen door op afspraak.

5.2 Indien de Leerling verhinderd is, dient dit uiterlijk voor 9.00 uur op de dag van de bijles bij HogerOp gemeld te zijn, tenzij er spraken is van overmacht. Indien mogelijk wordt de bijles naar een ander tijdstip verzet.

5.3 Indien men vergeet de Leerling voor 9.00 uur af te melden en de Leerling is niet aanwezig, wordt het lesgeld in rekening gebracht. Op initiatief van de Ouder of Leerling kan de les ingehaald worden.

5.4 Indien HogerOpverhinderd is om de Leerling ondersteuning te bieden, zal dit minimaal 24 uur van te voren gemeld worden, tenzij er sprake is van overmacht. Er wordt dan geen lesgeld in rekening gebracht.

6. Betalingen

6.1 HogerOp zal maandelijks factureren. De factuur wordt in de eerste week van de nieuwe maand verstuurd.

6.2 De factuur dient uiterlijk tien werkdagen na ontvangen betaald te zijn.

6.3 Indien er een tweede betalingsherinnering verstuurd moet worden, zal er 5,00 euro aan administratiekosten in rekening gebracht worden. Bij een derde herinnering zal er 10,00 euro aan administratiekosten in rekening gebracht worden.

6.4 Indien niet aan de betaling voldaan kan worden, neemt de Contractant zo snel mogelijk contact op met HogerOp. HogerOp en de Contractant zullen nader bepalen wat de vervolgstappen zijn.

7. Geheimhouding

7.1 Alles wat met Contractant en Leerling besproken wordt, wordt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden wordt verstrekt, tenzij er sprake is gevaar voor het eigen leven en/of leven van anderen.

7.2 Alleen informatie die een begeleider moet weten voor een goede begeleiding, wordt gedeeld.

7.3 De contactgegevens en inloggegevens zijn vertrouwelijk en wordt niet aan derden verstrekt.

8. Intellectueel eigendom

8.1 Al het trainings-, les- en aanvullend materiaal door HogerOp in verband met de training verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag niet worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook enal dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HogerOp.

9. Communicatie

9.1 Decommunicatie t.a.v. de begeleiding verloopt voornamelijk tussen HogerOp en de Leerling. De Contractant wordt altijd op de hoogte gesteld van de gemaakte afspraken.

10. Klachten

10.1 In geval van klachten met betrekking tot de training kan Opdrachtgever zich wenden tot de trainer of directie van HogerOp.

11. Overig

11.1 Indien de Contractant en Leerling akkoord gaan met de begeleiding, gaat ze ook akkoord met de algemene voorwaarden.